28 iunie 2018

MUZICANȚII DIN BREMEN. Povestire pe scurt

basm de FRAȚII GRIMM


A fost odată un om care avea un măgar. Cât cărase la moară sacii cu grăunţe, măgarul fusese bun. Când nu mai putu să muncească, stăpânul se gândi să nu mai strice hrana pe el degeaba. Măgarul simţi şi îşi luă tălpăşiţa spre oraşul Bremen. Îşi pusese în gând să ajungă muzicant în orchestra oraşului.

Pe drum întâlni un câine care abia mai răsufla, întins pe marginea drumului. Măgarul îl întrebă pe Apucă-l în colţi de ce gâfâie aşa. Acesta răspunse că e bătrân şi nu mai poate să facă nici o ispravă la vânătoare. Stăpânul lui avusese de gând să-i facă de petrecanie. Atunci el fugise de acasă, dar acum era necajit că nu ştia cum îşi va câştiga pâinea de aici înainte. Măgarul îi zise să meargă cu el la Bremen, să se facă şi el muzicant. Câinelui îi plăcu ideea şi plecară mai departe împreună.
Nu departe, muzicanții din Bremen întâlniră o pisică tare tristă. Măgarul o întrebă pe Linge-barbă ce i s-a întâmplat. Pisica îi spuse că au ajuns-o bătrâneţele, nu mai putea să prindă şoareci  şi stăpână-sa vrusese să o înece. Ea fugise de acasă la timp, dar acum nu ştia încotro s-o apuce. Măgarul o chemă şi pe ea printre muzicanții din Bremen. Porniră toţi trei mai departe.
Trecând prin faţa unei curţi, văzură pe grad un cocoş care striga "cucurigu" cât îl ţineau puterile. Măgarul îl întrebă pe Creastă-roşie de ce strigă atât de tare. Cocoşul răspunse că strigă şi el cât mai poate, fiindcă stăpâna voia să mănânce a doua zi ciorbă de cocoş. Măgarul zise că are un glas de te unge la inimă şi  îl pofti şi pe el printre muzicanții din Bremen. Porniră tuspatru la drum şi merseră până îi prinse noaptea într-o pădure.
Găsiră ei un copac mare, măgarul şi câinele îşi făcură culcuş la poalele lui, iar pisica şi cocoşul se suiră pe crengile lui. Cocoşul se urcă chiar până în vârf şi, înainte de a adormi, făcu o dată privirile roată şi zări în depărtare o luminiţă. Le strigă tovarăşilor săi că trebuie să fie o casă acolo,. Aceştia, nemulţumiţi de culcuş şi sperând că poate or găsi şi ceva de mâncare la casa aceea, hotărâră să pornească într-acolo.
Când ajunseră, măgarul privi pe fereastră. Văzu că înăuntru era o masă încărcată cu mâncăruri şi băuturi alese, din care se înfruptau nişte tâlhari. Le spuse şi celorlalţi ce văzuse şi plănuiră cum să facă să se bucure şi ei de bunătăţile acelea.
Măgarul sprijini picioarele dinainte de marginea ferestrei. Câinele sări pe spinarea măgarului. Pisica se cățără pe spatele lui. Pe capul acesteia se aşeză cocoşul, sosit în zbor. Odată rânduiţi, porniră să cânte, fiecare pe glasul lui. Măgarul răgea, câinele lătra, pisica mieuna, iar cocoşul cucuriga. După aceea se repeziră şi făcură geamul ţăndări, năpustindu-se pe fereastră în odaie.
Tâlharii săriră în sus de spaimă şi fugiră îngroziţi în pădure. Cei patru muzicanţi se aşezară în locul lor la masă şi se puseră pe ospătat. După ce se săturară, se culcară  în locuri  alese după obiceiul fiecăruia. Măgarul se lăsă pe un maldăr de gunoi. Câinele se făcu covrig după uşă. Pisica se tolăni pe cuptor. Cocoşul se cocoţă pe o grindă. Adormiră repede, că erau tare obosiţi, după o zi aşa de grea.
După miezul nopţii, tâlharii văzură că în casă nu mai ardea nici o lumină. Atunci îşi făcură curaj să vină să vadă cine i-a alungat din casa lor. Trimiseră pe unul dintre ei să iscodească. Acesta se duse şi, fiind linişte, intră în bucătărie. Zări ochii aprinşi ai pisicii şi socoti că sunt doi tăciuni aprinşi în vatră. Întinse un chibrit spre ei, cu gândul să îl aprindă. Pisica îi sări în obraz şi începu să îl zgârie şi să scuipe. Tâlharul voi să iasă afară pe uşa din dos. Câinele care se repezi de după ușă şi îl muşcă de picior. Scăpă cu greu şi fugi în curte. Trecu pe lângă mormanul de gunoi şi încasă de la măgar o copită. Trezit de hărmălaie, cocoşul începu să strige de pe grindă în legea lui. Tâlharul o luă la fugă şi nu se opri decât în faţa căpeteniei tâlharilor.
El povesti aşa tot ce păţise: că în casă era o cotoroanţă care îi zgâriase cu ghearele tot obrazul. La uşă stătea unul care îi înfipsese un cuţit în picior. În ogradă îl pocnise o namilă cu o măciucă. Sus stătea chiar judecătorul şi  striga să îi fie adus tâlharul.
Auzind toate astea tâlharii nu mai avură curaj să se apropie de casă. Muzicanții din Bremen se simţiră atât de bine acolo, încât nu se mai îndurară să plece.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Muzicanții din Bremen”

Citește și textul integral !

Citește și alte povestiri după basmele fraților Grimm:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !